ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักอ่านพาเที่ยว

นักอ่านพาเที่ยว : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปเยือนเชียงใหม่ทั้งทีนอกจากร้านกาแฟ
สวยๆ ร้านหนังสือดีๆ แล้วยังมีแหล่งรวมตัว
ของนักอ่านอย่างเราอีกที่ นั่นก็คือ ห้องสมุด!

วันนี้ #โลกของนักอ่าน เลยพาไปเที่ยวชม…